LG 50LB670 LED BAR

LG LED BAR

Bayi Fiyatı            0.00 ₺

Perakende Fiyatı 35.00 ₺

LG


LG 50LB670 LED BAR,


6920L-0508A, 
6920L-0509A, 
6920L-0510A, 
6920L-0511A, 


LG 50" SLIM TV LED BAR, 


50" V14 SLİM DRT REV0.2 L1-TYPE, 
50" V14 SLİM DRT REV0.2 L2-TYPE, 
50" V14 SLİM DRT REV0.2 R1-TYPE,
50" V14 SLİM DRT REV0.2 R2-TYPE, 

1 SET L1 3 ADET L2 3 ADET R1 3 ADET R2 3 ADET 
 

Stok Kodu: HK519
Kalan Stok: 95 Set

Önerdiklerimiz